Súťaže

Súťaž

1. Usporiadateľ súťaže

Molleková Andrea - prevádzkovateľ e-shopu www. modrypav.sk

2. Podmienky účasti v súťaži

Súťaže sa môže zúčastniť každá fyzická osoba staršia ako 18 rokov, s trvalým pobytom na Slovensku alebo Česku, s plnou spôsobilosťou na právne úkony, ktorá súhlasí s podmienkami súťaže a počas trvania súťaže dala LIKE, ZDIELALA a pridala KOMENTÁR na príspevok, prostredníctvom ktorého Vyhlasovateľ vyhlásil súťaž na facebook stránke https://www.facebook.com/modrypav.sk/ (ďalej "súťažiaci"). Účasťou v súťaži vyjadruje súťažiaci svoj súhlas s pravidlami súťaže a potvrdzuje, že spoločnosť Facebook nemá voči nemu žiadne záväzky. Všetci súťažiaci, ktorí splnia všetky podmienky budú automaticky zaradení do žrebovania. 

3. Výhra

Súťaží sa o bižutériu, ktorú prevádzkovateľ vložil do súťaže.  Výherca bude vyžrebovaný po ukončení súťaže. Vyplatenie výhry v hotovosti nie je možné.

4. Žrebovanie, informovanie výhercov a prevzatie výhry

Žrebovanie súťaží sa uskutoční v deň, ktorý prevádzkovateľ určí na začiatku súťaže a výherca bude o výhre informovaný na facebook stránke https://www.facebook.com/modrypav.sk/ najneskôr nasledujúci deň. Usporiadateľ si vyhradzuje právo konečného rozhodnutia, či podmienky stanovené pre výhru boli splnené, alebo nie. Cenu nemôžu vyhrať súťažiaci, ktorí nesplnili, aj keď iba čiastočne, podmienky stanovené pre výhru cien.

Usporiadateľ zabezpečí odovzdanie ceny výhercovi.

Ak výherca neprejaví súhlas s nadobudnutím výhry, vzdá sa výhry, odoprie súhlas, resp. nesplní inú podmienku podľa týchto pravidiel, vyžrebuje sa náhradník.

5. Osobné údaje

Každý súťažiaci poskytne svoje osobné údaje v rozsahu nevyhnutnom na to, aby ho bolo možné jednoznačne identifikovať a následne v prípade výhry kontaktovať. Ak súťažiaci bude vyžrebovaný ako výherca a získa cenu, môže udeliť vyhlasovateľovi súťaže výslovný písomný súhlas, na základe ktorého bude vyhlasovateľ súťaže následne oprávnený spracúvať osobné údaje výhercu, najmä vyhotoviť a zverejniť podobizne, zvukovo - obrazové záznamy, obrazové snímky výhercu a zverejniť meno a priezvisko výhercu v masovokomunikačných prostriedkoch, v súvislosti s výhrou ceny v súťaži. Neudelenie súhlasu podľa tohto bodu nie je podmienkou účasti na súťaži ani na odovzdanie ceny. Ustanovenia tohto Článku týkajúce sa výhercu sa primerane vzťahujú aj na náhradníka. Osobné údaje sú spracúvané ma základe zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení zákona č. 84/2014 Z. z.

6. Záverečné ustanovenia

Ustanovenia týchto podmienok súťaže sa stávajú platnými a účinnými dňom ich zverejnenia na internetovej stránke www.modrypav.sk. Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmenu pravidiel súťaže, na zrušenie súťaže, dĺžku trvania ako aj podmienky hry, najmä, ale nie výlučne, pravidlá žrebovania, dátum uskutočnenia žrebovania, počet výhercov, ako aj druhy výhier, ktoré budú predmetom žrebovania. Zmenu pravidiel a podmienok hry usporiadateľ zverejní na internetovej stránke www.modrypav.sk. Usporiadateľ nezodpovedá za žiadne škody vzniknuté v súvislosti s nesprávnymi údajmi poskytnutými súťažiacimi v súvislosti s neuplatnením, resp. nevyužitím výhry. Výherca nemá právny nárok na výmenu výhry alebo výplatu jej hodnoty formou peňažnej alebo akejkoľvek inej kompenzácie. Súťažiaci berie na vedomie, že výhry zo stávok a hier nie je možné podľa platných právnych predpisov vymáhať súdnou cestou.

Zapojením sa do súťaže vyjadrujú súťažiaci svoj súhlas s podmienkami súťaže.